dịch vụ brand name

.

Dịch vụ SMS Brandbame uy tín

Dịch vụ SMS Brandbame uy tín Dịch vụ SMS Brandbame uy tín

Riêng đối với tin theo hướng mạng Viettel: Brand name SMS đầu tiên sẽ có chiều dài là 122 ký tự (vì SMS sẽ được chèn thêm cú pháp từ chối của Viettel), SMS thứ 2 trở đi sẽ có chiều dài đủ 160 ký tự. SMS Brandname là một công cụ gửi tin nhắn hàng ...