sim khuyến mãi

.

Hàng triệu thuê bao gửi tin nhắn rác bị khóa vẫn không ăn thua

Hàng triệu thuê bao gửi tin nhắn rác bị khóa vẫn không ăn thua Hàng triệu thuê bao gửi tin nhắn rác bị khóa vẫn không ăn thua

Luật An toàn thông tin khi có hiệu lực sẽ quy định khắt khe với các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ, sản phẩm này. Đây là ngành kinh doanh có điều kiện, các doanh nghiệp phải tuân thủ. Các quản lý này sẽ giúp đào thảo những doanh nghiệp nhỏ, manh mún, nhân ...